Conference

Article
การวิเคราะห์ลักษณะแคริโอไทป์ของปลาไหลนา (Monopterus albus) ด้วยวิธีทางเซลล์พันธุศาสตร์ในระดับโมเลกุล
Conference
การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 18 (ISBN: 0008578664)
Class
ชาติ
Date
17 - 19 กรกฎาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-