Conference

Article
การประยุกต์ใช้ภาษีการปล่อยก๊าซและใบอนุญาตปล่อยก๊าซเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย: บทวิเคราะห์สวัสดิการสังคม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
22 ตุลาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-