Conference

Article
การคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียแปลงสารหนูจากบริเวณปนเปื้อนสารหนูในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการเกษตรนเรศววร ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
30 - 31 กรกฎาคม 2013
Location
อ. เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-