Conference

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 ( The 39th Congress on Science and Technology of Thailand, 21-23 October 2013, Bangkok, Thailand) (ISBN: 9786169122418)
ชาติ
21 - 23 ตุลาคม 2013
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การผลิต glucosamine จากเปลือกปูของไทย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การใช้ประโยชน์ :เสนอองค์ความรู้ใหม่ในเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ ประเภทปู (Waste utilization) แก่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในสมาคม และกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประ่เทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,21 ต.ค. 2013 - 23 ต.ค. 2013