Conference

Article
แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการอบแห้งกาแฟกะลา
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (ME-NETT) (ISBN: 9789743844980)
Class
ชาติ
Date
16 - 18 ตุลาคม 2013
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-