Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารไลโคปีนหลังการเก็บเกี่ยวของฟักข้าวและการทำนาย
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 6-7 ธันวาคม 2555
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ธันวาคม 2012
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-