Conference

การประชุมวิชาการ I-KUSTARS 2013 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นานาชาติ
29 มีนาคม 2013
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การโคลนและการศึกษายีน nucleotidase/phosphatase SAL1 ในข้าว(Oryza sativa L.)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ (PAP) ที่เกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืชจากข้าวไทย แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),3 มิ.ย. 2013 - 2 มิ.ย. 2015