Conference

Article
การโคลนยีน Nucleotidase/Phosphatase SAL1 จากข้าว
Conference
การประชุมวิชาการ I-KUSTARS 2013 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
นานาชาติ
Date
29 มีนาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การโคลนและการศึกษายีน nucleotidase/phosphatase SAL1 ในข้าว(Oryza sativa L.)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ (PAP) ที่เกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืชจากข้าวไทย แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),3 มิ.ย. 2013 - 2 มิ.ย. 2015