Conference

Author

Output From Project

การประเมินสื่อเพือการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลตำบลกรับใหญ่ การใช้ประโยชน์ :เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมจากสื่อการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร,1 ก.ค. 2014 - 29 พ.ย. 2017