Conference

ดการประชุมวิชาการงา ทานตะวัน ละหุ่ง คำฝอย และสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖“พืชน้ำมันเพื่อสุขภาพ ความงาม และอุตสาหกรรม” ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ชาติ
5 - 7 สิงหาคม 2013
สิรินธร อุบลราชธานี ประเทศไทย
-