Conference

Article
ผลของปริมาณนํ้าที่ใช้ในการหุงข้าวเหนียวดำต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสและปริมาณแอนโทไซยานิน
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
23 พฤศจิกายน 2012
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-