Conference

Article
อิทธิพลความแก่-อ่อนและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพน้ำมะพร้าว
Conference
งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
22 - 23 สิงหาคม 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-