Conference

The 28th ACHPER International Conference – A Defining Time, which incorporates the annual Victorian Conference
นานาชาติ
28 พฤศจิกายน 2013
Melbourne, Australia เครือรัฐออสเตรเลีย
-

Author

Output From Project

ผลของกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทางกายทีมีต่อความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกด้านบวก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOA)เมืองโอลิเปีย ประเทศกรีซ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“10th International Session for Educators and Officials of Higher Institutes of Physical Education,23 ก.ค. 2014 - 28 ก.ค. 2014