Conference

Article
การประเมินมูลค่าคุณลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวลูกผสมในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 - 23 ธันวาคม 2012
Location
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-