Conference

Article
แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในอาหารระหว่างการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ
Conference
The 4th Rajamangala University of Technology International Conference
Class
นานาชาติ
Date
15 - 16 กรกฎาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-