Conference

Article
การพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำสงครามโดยแบบจำลอง MIKE11-Data Assimilation
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่
Class
ชาติ
Date
8 พฤษภาคม 2013
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207542 ชื่อวิชา System Analysis & Modeling in Irrigation Eng.,1 พ.ย. 2011 - 25 พ.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,4 พ.ย. 2014 - 3 พ.ย. 2015