Conference

Article
ผลของระดับกำลังไมโครเวฟและจำนวนรอบต่อสมบัติการเร่งความเก่าของข้าว
Conference
การประชุมวิชาการนานชาติระดับเอเชัยด้านนวัตกรรมอาหาร
Class
นานาชาติ
Date
14 พฤษภาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-