Conference

Article
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยครีบวางขวาง
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
1 - 4 เมษายน 2013
Location
ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-