Conference

Article
คุณลักษณะและอิทธิพลของความเค็มที่มีผลต่อการผลิตแอสทาแซนทินจากแบคทีเรียชนิด Rhodopseudomonas sp. ที่แยกจากแหล่งทรัพยากรประมง
Conference
การประชุมวิชาการประมงประจำปี 2556, 5-6 มิถุนายน 2556, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ, (The Annual Conference on Fisheries 2012, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 5-6 June 2013, Bangkok, Thailand), (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
5 - 6 มิถุนายน 2013
Location
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-