Conference

Article
ผลของฝากระป๋องเครื่องดื่มต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งในอะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ISBN: 9786162780684)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-