Conference

Article
แบบจำลองคณิตศำสตร์และกำรทวนสอบคุณภำพจุลินทรีย์ของอำหำรเหลวผสมชิ้นอำหำรด้วยกำรให้ควำมร้อนแบบโอห์มมิคในระบบกำรไหลแบบต่อเนื่อง
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51/2556 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (ISBN: 9786162780707)
Class
ชาติ
Date
6 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-