Conference

Article
การประเมินปริมาณการไหลในพื้นที่ลุ่มน้ำเซโดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17
Class
ชาติ
Date
9 - 11 พฤษภาคม 2012
Location
อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อน้ำท่าและตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ม.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017