Conference

Article
การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง จากโรงอาหารทะเลแช่แข็งโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ISBN: 9786162780110)
Class
ชาติ
Date
9 - 11 พฤษภาคม 2012
Location
อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-