Conference

Article
อิทธิพลของส่วนผสมหลักต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งรสหมี่กรอบ
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-