Conference

The “24th International Congress of Entomology”
นานาชาติ
20 สิงหาคม 2012
Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
-

Author

Output From Project

ชีววิทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติ และ สารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชและสัตว์โดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอเข้าศึกษาดูงาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงไรขาว และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไรขาว,20 ธ.ค. 2017 - 20 ธ.ค. 2017