Conference

Article
ผลกการฉายรังสีต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิตของยางธรรมชาติกับเส้นใยกาบมะพร้าว
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522968)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-