Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
14 - 16 พฤษภาคม 2012
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176541 ชื่อวิชา Devel. of Qual. Sys.& Prof. Stand. in Voc.Ed.,1 มิ.ย. 2009 - 2 ส.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176511 ชื่อวิชา Foundations of Vocational Education,1 มิ.ย. 2009 - 2 ส.ค. 2010