Conference

Article
ผลิตภาพสีเขียว และระบบการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมกลึงโลหะ
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555
Class
ชาติ
Date
17 - 19 ตุลาคม 2012
Location
ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://ienetwork2012.spu.ac.th/

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ การใช้ประโยชน์ :สร้างระบบการจัดการของเสียที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรในกระบวนการกลึงชิ้นงานโลหะ 3 ชนิด คือ (1) การบำบัดน้ำหล่อเย็นที่เสียนำกลับมาใช้ใหม่ (2) การทำความสะอาดถุงมือที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ และ (3) การนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ ทำให้ (1) ลดปริมาณของเสียมากกว่า 80% (2) ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ 9,826,686 บาทต่อปี (3) ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ 2,430,000 บาทต่อปี และ (4) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 83 ตันต่อปี,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012