Conference

Article
ประสิทธิภาพการกินของด้วงเต่า Curinus coeruleus Mulsant ต่อเพลี้ยอ่อนข้าวโพด Rhopalosiphum maidis (Fitch) และเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 (ISBN: 9786162780660)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-