Conference

Article
ผลของวัสดุอินทรีย์และระบบการไม่ไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินในนาข้าว
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 - 23 ธันวาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-