Conference

Article
การเปรียบเทียบคุณภาพนํ้าและความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างนาข้าวอินทรีย์ระบบการผลิตแบบเปียกสลับแห้งและนาข้าวเคมีในพื้นที่ อ. หันคา จ. ชัยนาท
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 34
Class
ชาติ
Date
27 มีนาคม 2015
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-