Conference

10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering (EMSES 2012)
นานาชาติ
5 - 8 ธันวาคม 2012
อุบลราชธานี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

A Study of Integrating Renewable Energy in Smart Grid System

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การใช้ประโยชน์ :งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงลึก ในหัวข้อสำคัญที่กำลังถูกผลักดันโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อกำหนดแนวคิดในการจัดหาไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ,1 ธ.ค. 2012 - 1 ธ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205364 ชื่อวิชา Digital Control Systems,1 ธ.ค. 2012 - 1 ธ.ค. 2015