Conference

Article
การพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากดินเหนียวเสริมใยหญ้าแฝก
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ISBN: 9786162780134)
Class
ชาติ
Date
9 - 11 พฤษภาคม 2012
Location
อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-