Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิเคราะห์วัจนลีลา:ภาพลักษณ์ของสังคมที่สะท้อนในภาษา
ชาติ
18 - 19 ตุลาคม 2012
ขอนแก่น ประเทศไทย
-