Conference

Article
ความเชื่อและกลยุทธ์การเรียนรู้การออกเสียงของนิสิตเอกภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
20 ตุลาคม 2011
Location
ภูเก็ต ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออกเสียงและความต้องการเรียนการออกเสียงของนิสิตเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01358244 ชื่อวิชา Japanese Pronunciation,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสู่ความเป็นเลิศ ,29 ก.ย. 2010 - 29 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ประสิทธิผลการฝึกแชโดอิ้งกับการเรียนรู้เสียงสูงต่ำในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย แหล่งทุน :ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ปีพ.ศ.2556,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014