Conference

Article
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสา
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
18 พฤษภาคม 2012
Location
ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์จากสา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134111 ชื่อวิชา Principles of Marketing,3 ก.ค. 2019 - 10 ม.ค. 2020