Conference

Article
ผลของแอนติออกซิแดนซ์ธรรมชาติต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ
Conference
นิทรรศการในงาน กระบี่วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
27 - 29 มิถุนายน 2012
Location
เมือง กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://www.kbc.ku.ac.th/activities/Kb%20Vcharkarn.html