Conference

Article
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของไม้ชีวมวลที่เข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวล(กรณีศึกษา: ค่าความชื้นของไม้ชีวมวลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตชิ้นไม้สับ)
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ตุลาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-