Conference

Article
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อเกลียว
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
19 - 21 ตุลาคม 2011
Location
กระบี่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-