Conference

Article
การออกแบบโครงสร้างกระจายความเค้นโดยการวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์
Conference
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
24 - 26 ตุลาคม 2012
Location
เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-