Conference

Article
การเสื่อมสภาพของน้ำมันไบโอดีเซลโดยกลไกออกซิเดชัน
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011) (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
12 - 13 มกราคม 2012
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-