Conference

CAPToR Conference on Tourism, Hospitality & Business 2012
ชาติ
23 พฤศจิกายน 2012
ขอนแก่น ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือน อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014