Conference

Article
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างของระดับสีที่พ่นบนชิ้นส่วนกันชนพลาสติกรถยนต์ กรณีศึกษา: บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2555
Class
ชาติ
Date
17 - 19 ตุลาคม 2012
Location
ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-