Conference

Article
การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล
Conference
สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม.
Class
ชาติ
Date
21 - 22 มิถุนายน 2012
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลจากโครงการดังกล่าว ไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2036