Conference

Article
การออกแบบและทดสอบกลไกเครื่องปลูกกลาข้าวโยน
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
4 - 5 เมษายน 2012
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-