Conference

Article
การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดงานเข้าแผนกประกอบผลิตภัณฑ์
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2012)
Class
ชาติ
Date
6 - 7 กันยายน 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-