Conference

The Seminar on Natural Resources: Combating Environment Crisis in the Tropics
ชาติ
26 - 27 เมษายน 2012
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นิสิต/นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อการอ้างอิงต่าง ๆ โดยเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ,26 เม.ย. 2012 - 24 ก.ย. 2012