Conference

Article
การศึกษาการพาความร้อนแบบอิสระโดยใช้ผลึกเหลวเป็นสารแขวนลอยในของไหล
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
19 กรกฎาคม - 21 ตุลาคม 2011
Location
เมือง กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-