Conference

Article
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มในปฏิกรณ์ไมโครชาแนล
Conference
The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012)
Class
นานาชาติ
Date
10 - 12 พฤษภาคม 2012
Location
ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

Biodiesel

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012