Conference

The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012
นานาชาติ
14 - 15 มิถุนายน 2012
- กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ศักยภาพการเป็นโปรไบโอติกของแล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง,29 ส.ค. 2012 - 29 ส.ค. 2012