Conference

Article
การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-